O nas

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski (PIPRiLOŚ) jest izbą gospodarczą reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie prowadzonej przez nich działalności polegającej na wytwarzaniu, wprowadzaniu na rynek a także na identyfikacji, uznawaniu i promocji produktów regionalnych lub lokalnych oraz innej działalności z tym związanej. 

Spotkanie założycielskie PIPRiLOŚ odbyło się 29 listopada 2013 r. a 16 kwietnia 2014 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego weszli: Ireneusz Bęben, Prezes Zarządu; Halina Dobrowolska, Wiceprezes Zarządu; Piotr Dąbrowski, Członek Zarządu.
PIPRiLOŚ  posiada własną osobowość prawną i działa jako niezależna organizacja w strukturach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL). Nasi członkowie są automatycznie członkami PIPRiL. 

Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy.

Do zadań PIPRiLOŚ należy w szczególności:

1) kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów regionalnych i lokalnych, promowanie tych produktów oraz inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na rynku.

2) działanie na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego.

3) promowanie inicjatyw gospodarczych członków, popieranie kształcenia zawodowego 
oraz doskonalenia zawodowego producentów i pracowników.

4) informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych.

5) reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

6) organizowanie współdziałania swoich członków w dążeniu do poprawy własnej sytuacji prawnej
i ekonomicznej.

7) występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

8) działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, polskich instytucji i polskiego rynku do wykorzystania, związanych z integracją z UE, szans rozwoju produktów regionalnych i lokalnych.

9) ocenianie funkcjonowania prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie 
w dziedzinie produktów regionalnych i lokalnych. Przedkładanie postulatów dotyczących spójności, przejrzystości i sprawności stanowionego prawa.

10) kształtowanie i upowszechnianie dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

11) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą swoich członków.

12) organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań ułatwiających i poprawiających warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych stowarzyszeń gospodarczych lub grup producentów rolnych.

13) współorganizowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko członków Izby.

Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inicjatyw członków w zakresie tworzenia programów rozwoju, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i lokalnych.

2) opiniowanie założeń regionalnej i ogólnokrajowej polityki gospodarczej zwłaszcza w dziedzinach mających wpływ na rozwój produktów regionalnych i lokalnych.

3) uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz zasad polityki gospodarczej.

4) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, i innymi niż Izba organizacjami gospodarczymi lub samorządu gospodarczego w celu tworzenia odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

5) uczestniczenie w programach odnowy wsi.

6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w tym z izbami gospodarczymi oraz przemysłowo-handlowymi w celu realizacji zadań statutowych.

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, organizowanie wystaw, spotkań, pokazów. Prezentacja i upowszechnianie produktów regionalnych i lokalnych.

8) organizowanie w różnych formach spotkań tematycznych i szkoleń.

9) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych.

10) organizowanie zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej i w UE ochrony i wsparcia: wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych, wprowadzania ich na rynek i utrzymania 
na rynku.

11) pomoc w procesie zgłaszania, rejestracji i kontroli funkcjonowania krajowych i europejskich znaków jakości.

12) udzielanie producentom produktów regionalnych i lokalnych pomocy doradczej, prawnej 
i w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych.

13) delegowanie przedstawicieli Izby do instytucji doradczych, na zaproszenie organów państwowych oraz inicjowanie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych lub współpraca przy ich opracowywaniu.

14) wydawanie opinii, ekspertyz i certyfikatów oraz udzielanie informacji o produktach regionalnych 
i lokalnych.

15) prowadzenie identyfikacji produktów regionalnych i lokalnych oraz ocenianie jakości tych produktów.

16) wyróżnianie znakami jakościowymi i promocyjnymi produktów regionalnych i lokalnych. 

Patronat nad spotkaniami

 

Polskie Kulinaria 2023

 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym” w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW dnia 2 -3 września 2023 roku, w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

Plakat A4 2023 2 
 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku, godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

loga
 
Polskie Kulinaria 2022
 
Polskie Kulinaria 2021

Kontakt

Zadzwoń do nas
+48 606-464-932

Napisz do nas
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Silni z Natury