logo 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski (PIPRiLOŚ) jest izbą
gospodarczą reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych podmiotów
w zakresie prowadzonej przez nich działalności polegającej na wytwarzaniu, wprowadzaniu
na rynek a także na identyfikacji, uznawaniu i promocji produktów regionalnych lub lokalnych
oraz innej działalności z tym związanej.
Cele strategiczne i operacyjne.
4 cele strategiczne:
• Niezależność finansowa, rozwój posiadanej infrastruktury
• Pozyskanie więcej członków i wolontariuszy.
• Zwiększenie zaangażowania społecznego.
• Podniesienie kompetencji i rozwój członków
Plan działania:
Działania i zadania wykonawcze a rok 2024 i kolejne:
Do zadań PIPRiLOŚ należeć będą w szczególności:
1) kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów regionalnych i lokalnych, promowanie
tych produktów oraz inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów
dostępnych na rynku.
2) działanie na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania lokalnych i regionalnych
produktów do obrotu gospodarczego.
3) promowanie inicjatyw gospodarczych członków, popieranie kształcenia zawodowego
oraz doskonalenia zawodowego producentów i pracowników.
4) informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych.
5) reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w
rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
6) organizowanie współdziałania swoich członków w dążeniu do poprawy własnej sytuacji
prawnej
i ekonomicznej.
7) występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz
samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
8) działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, polskich instytucji i polskiego rynku
do wykorzystania, związanych z integracją z UE, szans rozwoju produktów regionalnych i
lokalnych.
9) ocenianie funkcjonowania prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
szczególnie
w dziedzinie produktów regionalnych i lokalnych. Przedkładanie postulatów dotyczących
spójności, przejrzystości i sprawności stanowionego prawa.
10) kształtowanie i upowszechnianie dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego
postępowania w obrocie gospodarczym.
11) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania
polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnych zasadach w postępowaniu
sądowym w związku z działalnością gospodarczą swoich członków.
12) organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań ułatwiających i
poprawiających warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w
tworzeniu wspólnych stowarzyszeń gospodarczych lub grup producentów rolnych.
13) współorganizowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej,
rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko członków Izby.
Izba zrealizuje swoje zadania w szczególności przez:
1) samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inicjatyw członków w zakresie tworzenia
programów rozwoju, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych
dotyczących produktów regionalnych i lokalnych.
2) opiniowanie założeń regionalnej i ogólnokrajowej polityki gospodarczej zwłaszcza w
dziedzinach mających wpływ na rozwój produktów regionalnych i lokalnych.
3) uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz zasad polityki
gospodarczej.
4) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, i innymi niż Izba
organizacjami gospodarczymi lub samorządu gospodarczego w celu tworzenia odpowiednich
warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
5) uczestniczenie w programach odnowy wsi.
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w tym z
izbami gospodarczymi oraz przemysłowo-handlowymi w celu realizacji zadań statutowych.
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, organizowanie wystaw, spotkań,
pokazów. Prezentacja i upowszechnianie produktów regionalnych i lokalnych.
8) organizowanie w różnych formach spotkań tematycznych i szkoleń.
9) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych.
10) organizowanie zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej i w UE ochrony i
wsparcia: wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych, wprowadzania ich na rynek i
utrzymania na rynku.
11) pomoc w procesie zgłaszania, rejestracji i kontroli funkcjonowania krajowych i
europejskich znaków jakości.
12) udzielanie producentom produktów regionalnych i lokalnych pomocy doradczej, prawnej
i w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych.
13) delegowanie przedstawicieli Izby do instytucji doradczych, na zaproszenie organów
państwowych oraz inicjowanie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych lub
współpraca przy ich opracowywaniu.
14) wydawanie opinii, ekspertyz i certyfikatów oraz udzielanie informacji o produktach
regionalnych i lokalnych.
15) prowadzenie identyfikacji produktów regionalnych i lokalnych oraz ocenianie jakości tych
produktów.
16) wyróżnianie znakami jakościowymi i promocyjnymi produktów regionalnych i lokalnych

 

Polskie Kulinaria 2023

 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym” w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW dnia 2 -3 września 2023 roku, w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

Plakat A4 2023 2 
 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku, godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

loga
 
Polskie Kulinaria 2022
 
Polskie Kulinaria 2021

Kontakt

Zadzwoń do nas
+48 606-464-932

Napisz do nas
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Silni z Natury